Skip to main content
Home » Sikkerhet » Flom og vann inn i boligen – Hvem har ansvaret?
Borettslag og sameie

Flom og vann inn i boligen – Hvem har ansvaret?

Regn
Regn
avatar

Line C. B. Bjerkek

Advokatfullmektig, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Foto: Nadia Frantsen

Å bygge boliger i nærheten av sjø, hav eller vassdrag tilfører boligene flotte kvaliteter og boligene er ofte etterspurt. Dette innebærer imidlertid en større risiko for vannskader ved flom og ekstrem nedbør. 

Ekstrem nedbør kan også medføre skader uten at boligene ligger i nærheten av vann. Det kan rett og slett komme så mye nedbør at avløpssystemet ikke klarer å ta vannet unna. Dette stiller krav til boligene som skal bygges, samt reiser spørsmål om hvem som skal dekke skadene dersom vannskader allikevel inntrer. Klimaendringene tyder på at dette blir mer aktuelle problemstillinger i tiden som kommer.

Utredning ved utbygging

Ved utbygging på flomutsatte områder plikter kommunen å vurdere risikoen for skade ved flom. Den som fremmer utbyggingsforslag må på sin side sørge for nødvendige utredninger. Risikoen kan reduseres ved sikringstiltak, men i verste fall kan det ikke bygges i området. Kommunen kan bli erstatningsansvarlig for flomskade hvis den har tillatt bygging på tross av kunnskap om risikoen.

For eksisterende bygg er det som utgangspunkt eier av bygget som er ansvarlig for å forebygge flomskader.

Skader ved overvann i byer og tettsteder

Overvannssystemet i byer og tettsteder er i dag i mange tilfeller høyt belastet. Ekstrem nedbør i en slik situasjon medfører ofte at avløpssystemet ikke kan ta imot den mengden vann som kommer, og det fører ofte til vannskader på de omkringliggende bygg og veier.

I forbindelse med byggesaken skal avløp fra eiendommen og bygget sikres. Dette er en forutsetning for å få byggetillatelse. Mange kommuner stiller også krav om at for eksempel alt overvann skal håndteres på egen grunn, med egne løsninger som fordrøyningsbasseng og så videre, slik at det offentlige avløpsnettet ikke belastes.

Hvem har ansvaret dersom boligen din blir utsatt for oversvømmelse?

Som utgangspunkt må den som eier eiendommen også sørge for vedlikehold og reparasjoner på sin egen eiendom. Unntaket kan være dersom noen andre kan bebreides for at skaden oppstod, da kan det være mulig å fremmet et erstatningskrav mot denne.

Dersom arbeidene for å sikre avløp ikke er tilstrekkelig utført av utbygger, eller ikke tilstrekkelig vurdert av bygningsmyndighetene i forbindelse med byggesaken, kan dette lede til erstatningsansvar. Erstatningsansvar forutsatt at det er en årsakssammenheng mellom den feilen som er gjort og den skade som har oppstått. For å avdekke dette må det som regel innhentes en faglig og teknisk analyse av situasjonen og skaden.

Flom og ekstrem nedbør kan man imidlertid sjelden bebreide noen for. Spørsmålet om skade ved flom er derfor i hovedsak et spørsmål om forsikringsdekning – om hvem som skal betale for skadene som har oppstått.

Forsikringsspørsmål

I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven.

Ta et eksempel: Vann kommer inn i garasjekjeller med boder og gjør skade både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring, mens skade på løsøre i bodene som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, vil måtte dekkes av deres innboforsikring.

I nye bygg er det ikke uvanlig med garasjekjeller. Er bygget plassert nært et vassdrag og kjelleren oversvømmes slik at biler blir skadet, reiser det seg et særlig problem. Bil og motorvogn dekkes ikke av ordningen i naturskadeloven. Det vil i slike tilfeller avhenge av den enkeltes bilforsikring hvorvidt skaden dekkes.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring

Skader på objekter som ikke kan brannsikres oppstår i blant. Et ras kan for eksempel ta med seg en del av parkeringsplassen eller ødelegge veien inn til boligselskapet.

Bygningsforsikring dekker skade på hageareal inntil en viss størrelse, mens øvrige skader ikke dekkes. I slike tilfeller kan man søke erstatning fra statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader hvor man kan søke om stønad til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.

Av Line C. B. Bjerkek, Advokatfullmektig, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Next article