Home » Borettslag og sameie » Få bukt med usikkerheten rundt radon
Sponset

Det er ikke pålagt å måle radon i borettslag og sameier for annet enn de leilightene som leies ut. Som ansvarlig for vedlikeholdet bør allikevel styrene sørge for at det gjøres systematiske målinger.

– Radon er en naturlig radioaktiv gass som avgis fra bergarter og fra jord. Noen bergarter avgir mye radon, mens andre avgir lite. Problemet med radon er at den kan forårsake lungekreft hvis man eksponeres for radon over lengre perioder. Noen mener at leukemi og MS også kan ha blant annet radon som årsak, med dette er ikke godt nok dokumentert, sier dr. scient Aleksandar Birovljev som er daglig leder i Eurofins Radonlab.

I følge Kreftforeningen regnes radon for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Helsemessig er det derfor svært viktig å ha radontrygge boliger.

Radon kan måles i inneluft, drikkevann og jord. Eurofins Radonlab AS har over 15 års erfaring med å måle radon. Vi hjelper deg å finne rett metode for akkurat dine behov og utfører samtlige analyser. Les mer her!

Gjør systematiske målinger

Statens Strålevern anbefaler at man måler radon i alle boliger og på alle arbeidsplasser som befinner seg lavere enn tredje etasje over bakkenivå. I boliger hvor boligeieren selv bor er dette en anbefaling, men dersom man leier ut, eller har lokaler der det drives næringsvirksomhet, er det krav om at eieren skal foreta målinger.

– Selv om det ikke påligger styrene noen lovmessig plikt til å gjennomføre målinger bør de allikevel sørge for at det blir gjort. Dette har med helse og med trygghet for beboerne å gjøre. Det aller beste er å foreta systematiske radonmålinger av alle leilighetene i de to nederste etasjene. Først da vet man med sikkerhet om man har et radonproblem eller ikke, fortsetter Birovljev.

Det er langtidsmåling av radon som er anbefalt siden nivåene kan variere fra dag til dag og fra uke til uke. For å ta hensyn til disse variasjonene bør derfor målingene gjøres over en tidsperiode på minimum to måneder. Det anbefales å foreta målingene i vinterhalvåret.

– Det finnes elektronisk måleutstyr, men det enkleste er å bruke små brikker som inneholder en sporfilm. Brikkene plasseres ut i de rommene hvor det skal måles i minimum to måneder før de sendes tilbake til laboratoriet for analyse, sier han.

– Radonmålinger skal foretas jevnlig hvert femte år, eller oftere hvis det er gjort tiltak mot radon i boligen. Hvis man har lave radonverdier etter to målinger, kan målinger foretas hvert tiende år.

Tiltak

Selv om styret ikke har plikt til å foreta målinger, har de plikt til å gjennomføre tiltak dersom det oppdages for høye verdier av radon. Hvis målinger viser mer enn 100 Becquerel per kubikkmeter skal det iverksettes tiltak:

– Siden radon er en flyktig gass som har lett for å trenge inn i bygningskonstruksjoner er det viktig å sørge for skikkelig tetting mot terrenget for å unngå radonproblemer. Men det finnes flere effektive metoder. Det beste tettetiltaket får man ved å bruke en gulvmembran som dekker hele gulvet. Da stenges gassen ute. Et annet tiltak er ventilasjon, der man ved å tilføre frisk luft tynner ut radon i luften. Radonsug er også en metode som benyttes en god del. Da suger man ut luften som er under huset, og skaper et undertrykk under gulvet som gjør at radon ikke kommer inn i huset, forklarer Birovljev.

Beslutningsvegring

Beslutningsprosessene i borettslag og sameier går ofte tregt. Mange skal mene og mange skal uttale seg før man tar avgjørelser. Når det kommer til radonkartlegging bør det ikke være en vanskelig beslutning for et styre å ta:

– Det koster lite å gjøre en skikkelig radonkartlegging og målingene er heller ikke til sjenanse for beboerne mens de pågår. Å måle er den eneste måten skaffe seg kunnskap om radonnivåene. Foretar man måling slipper beboerne å lure på hvordan det ligger an og slipper å leve med usikkerhet, avslutter Birovljev.

Les mer og bestill radonmåling på: radon.eurofins.no/nb-NO

Av Tom Backe

Neste artikkel